PERSONDATA

 

Gallo Kriserådgivning & Værested er herefter også nævnt som “Gallo”, “vi”, “vores”, “organisationen”, “arbejdspladsen”, og ”foreningen.”

1 Baggrund for databehandleraftalen

 1. Denne aftale fastsætter de rettigheder og forpligtelser, som finder anvendelse, når databehandleren foretager behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.

 

 1. Aftalen er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (Databeskyttelsesforordningen), som stiller specifikke krav til indholdet af en databehandleraftale.

 

 1. Databehandlerens behandling af personoplysninger sker med henblik på opfyldelse af parternes ”hovedaftale”: [Gallo], som er indgået den [24/8-2018].
 2. Databehandleraftalen og ”hovedaftalen” er indbyrdes afhængige, og kan ikke opsiges særskilt. Databehandleraftalen kan dog – uden at opsige ”hovedaftalen” – erstattes af en anden gyldig databehandleraftale.

 

 1. Denne databehandleraftale har forrang i forhold til eventuelle tilsvarende bestemmelser i andre aftaler mellem parterne, herunder i ”hovedaftalen”.  

 

 1. Til denne aftale hører fire bilag. Bilagene fungerer som en integreret del af databehandleraftalen.

 

 1. Databehandleraftalens Bilag A indeholder nærmere oplysninger om behandlingen, herunder om behandlingens formål og karakter, typen af personoplysninger, kategorierne af registrerede og varighed af behandlingen.

 

 1. Databehandleraftalens Bilag B indeholder den dataansvarliges betingelser for, at databehandleren kan gøre brug af eventuelle underdatabehandlere, samt en liste over de eventuelle underdatabehandlere, som den dataansvarlige har godkendt.

 

 1. Databehandleraftalens Bilag C indeholder en nærmere instruks om, hvilken behandling databehandleren skal foretage på vegne af den dataansvarlige (behandlingens genstand), hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der som minimum skal iagttages, samt hvordan der føres tilsyn med databehandleren og eventuelle underdatabehandlere. 

 

 1. Databehandleraftalens Bilag D indeholder parternes eventuelle regulering af forhold, som ikke ellers fremgår af databehandleraftalen eller parternes ”hovedaftale”. 

 

 1. Databehandleraftalen med tilhørende bilag opbevares skriftligt, herunder elektronisk af begge parter.

 

 1. Denne databehandleraftale frigør ikke databehandleren for forpligtelser, som efter databeskyttelsesforordningen eller enhver anden lovgivning direkte er pålagt databehandleren.  

 

VI ER ANSVAARLIGE FOR BEHANDLING AF PERSONDATA 

Gallo Kriserådgivning & Værested er dataansvarlig, og vi sikrer, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er: 

Kontaktperson: Steffan Frydkjær Schaumburg-Müller
Forening: Gallo Kriserådgivning & Værested Adresse: Hans Hartvig Seedorffs Stræde 18E, 8000 Aarhus C
CVR: 25073592
Mail: steffan@kriseraadgivning.dk
Hjemmeside: www.kriseraadgivning.dk

Databehandleren:Morten Leerbech

Forening: Gallo Kriserådgivning & Værested Adresse: Hans Hartvig Seedorffs Stræde 18E, 8000 Aarhus CVR [25073592] Mail: Mortenleerbech@outlook.dk Hjemmeside: www.kriseraadgivning.dk

 1. Den dataansvarliges forpligtelser og rettigheder
 2. Den dataansvarlige har overfor omverdenen (herunder den registrerede) som udgangs-punkt ansvaret for, at behandlingen af personoplysninger sker indenfor rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

 

 1. Den dataansvarlige har derfor både rettighederne og forpligtelserne til at træffe beslutninger om, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling.

 

 1. Den dataansvarlige er blandt andet ansvarlig for, at der foreligger hjemmel til den behandling, som databehandleren instrueres i at foretage. 
 1. Databehandleren handler efter instruks
 1. Databehandleren må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt; i så fald underretter databehandleren den dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser, jf. art 28, stk. 3, litra a.

 

 1. Databehandleren underretter omgående den dataansvarlige, hvis en instruks efter databehandlerens mening er i strid med databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret. 
 1. Fortrolighed
 1. Databehandleren sikrer, at kun de personer, der aktuelt er autoriseret hertil, har adgang til de personoplysninger, der behandles på vegne af den dataansvarlige. Adgangen til oplysningerne skal derfor straks lukkes ned, hvis autorisationen fratages eller udløber.   

 

 1. Der må alene autoriseres personer, for hvem det er nødvendigt at have adgang til personoplysningerne for at kunne opfylde databehandlerens forpligtelser overfor den dataansvarlige. 

 

 1. Databehandleren sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger på vegne af den dataansvarlige, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt. 

 

 1. Databehandleren skal efter anmodning fra den dataansvarlige kunne påvise, at de relevante medarbejdere er underlagt ovennævnte tavshedspligt.
 1. Behandlingssikkerhed 
 1. Databehandleren iværksætter alle foranstaltninger, som kræves i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 32, hvoraf det bl.a. fremgår, at der under hensyntagen til det aktuelle niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder skal gennemføres passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til disse risici.

 

 1. Ovenstående forpligtelse indebærer, at databehandleren skal foretage en risikovurdering, og herefter gennemføre foranstaltninger for at imødegå identificerede risici. Der kan herunder bl.a., alt efter hvad der er relevant, være tale om følgende foranstaltninger:

 

  1. Pseudonymisering og kryptering af personoplysninger
  2. Evne til at sikre vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af behandlingssystemer og – tjenester
  3. Evne til rettidigt at genoprette tilgængeligheden af og adgangen til personoplysninger i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse
  4. En procedure for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingssikkerhed

 

 1. Databehandleren skal i forbindelse med ovenstående – i alle tilfælde – som minimum iværksætte det sikkerhedsniveau og de foranstaltninger, som er specificeret nærmere i denne aftales Bilag C.

 

 1. Parternes eventuelle regulering/aftale om vederlæggelse eller lign. i forbindelse med den dataansvarliges eller databehandlerens efterfølgende krav om etablering af yderligere sikkerhedsforanstaltninger vil fremgå af parternes ”hovedaftale” eller af denne aftales bilag D.   
 1. Anvendelse af underdatabehandlere
 1. Databehandleren skal opfylde de betingelser, der er omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 28, stk. 2 og 4, for at gøre brug af en anden databehandler (underdatabehandler).

 

 1. Databehandleren må således ikke gøre brug af en anden databehandler (underdatabehandler) til opfyldelse af databehandleraftalen uden forudgående specifik eller generel skriftlig godkendelse fra den dataansvarlige. 

 

 1. I tilfælde af generel skriftlig godkendelse skal databehandleren underrette den dataansvarlige om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af andre databehandlere og derved give den dataansvarlige mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer. 

 

 1. Den dataansvarliges nærmere betingelser for databehandlerens brug af eventuelle underdatabehandlere fremgår af denne aftales Bilag B.

 

 1. Den dataansvarliges eventuelle godkendelse af specifikke underdatabehandlere er anført i denne aftales Bilag B.

 

 1. Når databehandleren har den dataansvarliges godkendelse til at gøre brug af en underdatabehandler, sørger databehandleren for at pålægge underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er fastsat i denne databehandleraftale, gennem en kontrakt eller andet retligt dokument i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, hvorved der navnlig stilles de fornødne garantier for, at underdatabehandleren vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i databeskyttelsesforordningen. 

 

Databehandleren er således ansvarlig for – igennem indgåelsen af en underdatabehandleraftale – at pålægge en eventuel underdatabehandler mindst de forpligtelser, som databehandleren selv er underlagt efter databeskyttelsesreglerne og denne databehandleraftale med tilhørende bilag.

 

 1. Underdatabehandleraftalen og eventuelle senere ændringer hertil sendes – efter den dataansvarliges anmodning herom – i kopi til den dataansvarlige, som herigennem har mulighed for at sikre sig, at der er indgået en gyldig aftale mellem databehandleren og underdatabehandleren. Eventuelle kommercielle vilkår, eksempelvis priser, som ikke påvirker det databeskyttelsesretlige indhold af underdatabehandleraftalen, skal ikke sendes til den dataansvarlige.  

 

 1. Databehandleren skal i sin aftale med underdatabehandleren indføje den dataansvarlige som begunstiget tredjemand i tilfælde af databehandlerens konkurs, således at den dataansvarlige kan indtræde i databehandlerens rettigheder og gøre dem gældende over for underdatabehandleren, f.eks. så den dataansvarlige kan instruere underdatabehandleren om at foretage sletning eller tilbagelevering af oplysninger. 

 

 1. Hvis underdatabehandleren ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser, forbliver databehandleren fuldt ansvarlig over for den dataansvarlige for opfyldelsen af underdatabehandlerens forpligtelser.  
 1. Overførsel af oplysninger til tredjelande eller internationale organisationer
 1. Databehandleren må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige, herunder for så vidt angår overførsel (overladelse, videregivelse samt intern anvendelse) af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt; i så fald underretter databehandleren den dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser, jf. art 28, stk. 3, litra a.

 

 1. Uden den dataansvarliges instruks eller godkendelse kan databehandleren – indenfor rammerne af databehandleraftalen – derfor bl.a. ikke;

 

  1. videregive personoplysningerne til en dataansvarlig i et tredjeland eller i en international organisation,
  2. overlade behandlingen af personoplysninger til en underdatabehandler i et tredjeland, 
  3. lade oplysningerne behandle i en anden af databehandlerens afdelinger, som er placeret i et tredjeland.

 

 1. Den dataansvarliges eventuelle instruks eller godkendelse af, at der foretages overførsel af personoplysninger til et tredjeland, vil fremgå af denne aftales Bilag C.
 1. Bistand til den dataansvarlige
 1. Databehandleren bistår, under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt den dataansvarlige ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, med opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelsen af de registreredes rettigheder som fastlagt i databeskyttelsesforordningens kapitel 3.   


Dette indebærer, at databehandleren så vidt muligt skal bistå den dataansvarlige i forbindelse med, at den dataansvarlige skal sikre overholdelsen af:

 

  1. oplysningspligten ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede
  2. oplysningspligten, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede
  3. den registreredes indsigtsret
  4. retten til berigtigelse
  5. retten til sletning (»retten til at blive glemt«)
  6. retten til begrænsning af behandling
  7. underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling
  8. retten til dataportabilitet
  9. retten til indsigelse 
  10. retten til at gøre indsigelse mod resultatet af automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

 

 1. Databehandleren bistår den dataansvarlige med at sikre overholdelse af den dataansvarliges forpligtelser i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 32-36 under hensynstagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for databehandleren, jf. art 28, stk. 3, litra f.

 

Dette indebærer, at databehandleren under hensynstagen til behandlingens karakter skal bistå den dataansvarlige i forbindelse med, at den dataansvarlige skal sikre overholdelsen af:

 

  1. forpligtelsen til at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til de risici, der er forbundet med behandlingen 
  2. forpligtelsen til at anmelde brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden (Datatilsynet) uden unødig forsinkelse og om muligt senest 72 timer, efter at den dataansvarlige er blevet bekendt med bruddet, medmindre at det er usandsynligt, at bruddet på persondatasikkerheden indebærer en risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder.  
  3. forpligtelsen til – uden unødig forsinkelse – at underrette den/de registrerede om brud på persondatasikkerheden, når et sådant brud sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder 
  4. forpligtelsen til at gennemføre en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse, hvis en type behandling sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder 
  5. forpligtelsen til at høre tilsynsmyndigheden (Datatilsynet) inden behandling, såfremt en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse viser, at behandlingen vil føre til høj risiko i mangel af foranstaltninger truffet af den dataansvarlige for at begrænse risikoen 

 

 1. Parternes eventuelle regulering/aftale om vederlæggelse eller lignende i forbindelse med databehandlerens bistand til den dataansvarlige vil fremgå af parternes ”hovedaftale” eller af denne aftales bilag D.   
 1. Underretning om brud på persondatasikkerheden
 1. Databehandleren underretter uden unødig forsinkelse den dataansvarlige efter at være blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden hos databehandleren eller en eventuel underdatabehandler. 

 

Databehandlerens underretning til den dataansvarlige skal om muligt ske senest [12] timer efter at denne er blevet bekendt med bruddet, sådan at den dataansvarlige har mulighed for at efterleve sin eventuelle forpligtelse til at anmelde bruddet til tilsynsmyndigheden indenfor 72 timer.  

 

 1. I overensstemmelse med denne aftales afsnit 10.2., litra b, skal databehandleren – under hensynstagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for denne – bistå den dataansvarlige med at foretage anmeldelse af bruddet til tilsynsmyndigheden. 

Det kan betyde, at databehandleren bl.a. skal hjælpe med at tilvejebringe nedenstående oplysninger, som efter databeskyttelsesforordningens artikel 33, stk. 3, skal fremgå af den dataansvarliges anmeldelse til tilsynsmyndigheden:  

 

 1. Karakteren af bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er muligt, kategorierne og det omtrentlige antal berørte registrerede samt kategorierne og det omtrentlige antal berørte registreringer af personoplysninger
 2. Sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden
 3. Foranstaltninger, som er truffet eller foreslås truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden, herunder hvis det er relevant, foranstaltninger for at begrænse dets mulige skadevirkninger
 1. Sletning og tilbagelevering af oplysninger
 1. Ved ophør af tjenesterne vedrørende behandling forpligtes databehandleren til, efter den dataansvarliges valg, at slette eller tilbagelevere alle personoplysninger til den dataansvarlige, samt at slette eksisterende kopier, medmindre EU-retten eller national ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne.
 1. Tilsyn og revision
 1. Databehandleren stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise databehandlerens overholdelse af databeskyttelsesforordningens artikel 28 og denne aftale, til rådighed for den dataansvarlige og giver mulighed for og bidrager til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af den dataansvarlige eller en anden revisor, som er bemyndiget af den dataansvarlige.

 

 1. Den nærmere procedure for den dataansvarliges tilsyn med databehandleren fremgår af denne aftales Bilag C.    

 

 1. Den dataansvarliges tilsyn med eventuelle underdatabehandlere sker som udgangspunkt gennem databehandleren. Den nærmere procedure herfor fremgår af denne aftales Bilag C. 

 

 1. Databehandleren er forpligtet til at give myndigheder, der efter den til enhver tid gældende lovgivning har adgang til den dataansvarliges og databehandlerens faciliteter, eller repræsentanter, der optræder på myndighedens vegne, adgang til databehandlerens fysiske faciliteter mod behørig legitimation. 
 1. Parternes aftaler om andre forhold 
 1. En eventuel (særlig) regulering af konsekvenserne af parternes misligholdelse af databehandleraftalen vil fremgår af parternes ”hovedaftale” eller af denne aftales Bilag D. 

 

 1. En eventuel regulering af andre forhold mellem parterne vil fremgå af parternes ”hovedaftale” eller af denne aftales Bilag D.
 1. Ikrafttræden og ophør
 1. Denne aftale træder i kraft ved begge parters underskrift heraf.

 

 1. Aftalen kan af begge parter kræves genforhandlet, hvis lovændringer eller uhensigtsmæssigheder i aftalen giver anledning hertil.

 

 1. Parternes eventuelle regulering/aftale om vederlæggelse, betingelser eller lignende i forbindelse med ændringer af denne aftale vil fremgå af parternes ”hovedaftale” eller af denne aftales bilag D.   

 

 1. Opsigelse af databehandleraftalen kan ske i henhold til de opsigelsesvilkår, inkl. opsigelsesvarsel, som fremgår af ”hovedaftalen”.    

 

 1. Aftalen er gældende, så længe behandlingen består. Uanset ”hovedaftalens” og/eller databehandleraftalens opsigelse, vil databehandleraftalen forblive i kraft frem til behandlingens ophør og oplysningernes sletning hos databehandleren og eventuelle underdatabehandlere.  

 

 1. Oplysninger om behandlingen 

 

Formålet med databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige er:

 • At kunne dokumentere antallet af årlige medlemmer overfor SKAT for at kunne leve op til reglerne for foreninger, samt at kunne kartotekføre og senere tilbyde og gennemføre forløb.
 • At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent baseret ud fra alder og sende nyhedsbrev 
 • At drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem 
 • At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven 
 • At kunne levere varer og ydelser medlemmet har bestilt  
 • At administrere medlemmets relation til foreningen 

Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige drejer sig primært om:

 • At kunne dokumentere antallet af årlige medlemmer overfor SKAT for at kunne leve op til reglerne for foreninger, samt at kunne kartotekføre og senere tilbyde og gennemføre forløb. 
 • At håndtere medlemmets medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter  
 • At medlemmet kan opfylde sine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.  
 • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter, som er målrettet vores medlemmer og medlemmers interesser 
 • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen  
 • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

 • Behandlingen omfatter følgende typer af personoplysninger om de registrerede:
 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Helbredsoplysninger
 • Væsentlige sociale problemer
 • Andre rent private forhold
 • Familieforhold
 • Alder
 • Køn

 

Behandlingen omfatter følgende kategorier af registrerede:

 • Medlemmer samt personer som ønsker at opstarte et forløb, og som ydermere har givet samtykke til, at vi opbevarer en række personoplysninger på dem.

Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige kan påbegyndes efter denne aftales ikrafttræden. Behandlingen har følgende varighed:

 • Gallo opbevarer personoplysningerne fra at samtykket til at vi må få oplysningerne bliver givet, til at forløbet er færdigt, eller indtil at klienten ønsker oplysningerne slettet. For medlemmer opbevarer vi deres oplysninger i 5 år plus det indeværende, som det lovmæssigt er påkrævet af SKAT.

 

 

 1. Betingelser for databehandlerens brug af underdatabehandlere   og liste over godkendte underdatabehandlere 

 

  1. Betingelser for databehandlerens brug af eventuelle underdatabehandlere

”Databehandleren må alene gøre brug af underdatabehandlere efter forudgående specifik skriftlig godkendelse fra den dataansvarlige. Databehandlerens anmodning herom skal være den dataansvarlige i hænde minimum 1 uge før anvendelsen eller ændringen skal træde i kraft. Den dataansvarlige kan alene nægte godkendelse, såfremt den dataansvarlige har rimelige, konkrete årsager hertil.” 

 

  1. Godkendte underdatabehandlere

Den dataansvarlige har ved databehandleraftalens ikrafttræden godkendt anvendelsen af følgende underdatabehandlere:

Navn

CVR-nr

Adresse

Beskrivelse af behandling

[Navn]

[CVR-nr]

[Adresse]

[Overordnet beskrivelse af behandlingen hos underdatabehandleren] 

[Navn]

[CVR-nr]

[Adresse]

[Overordnet beskrivelse af behandlingen hos underdatabehandleren]

[Navn]

[CVR-nr]

 

[Adresse]

[Overordnet beskrivelse af behandlingen hos underdatabehandleren]

[Navn]

 

[CVR-nr]

 

[Adresse]

[Overordnet beskrivelse af behandlingen hos underdatabehandleren]

 

Den dataansvarlige har ved databehandleraftalens ikrafttræden specifikt godkendt anvendelsen af ovennævnte underdatabehandlere til netop den behandling, som er beskrevet ud for parten. Databehandleren kan ikke – uden den dataansvarliges specifikke og skriftlige godkendelse – anvende den enkelte underdatabehandler til en ”anden” behandling and aftalt eller lade en anden underdatabehandler foretage den beskrevne behandling.  

BILAG C: Instruks vedrørende behandling af personoplysninger 

 

  1. Behandlingens genstand/ instruks

Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige sker ved, at databehandleren udfører følgende:

 • Ved ønske om forløb er databehandleren instrueret i at skulle anmode om en samtykkeerklæring. Ved underskrivelse af denne vil oplysningerne blive skrevet op i vores kartotek.
 • For at undgå personhenførbare oplysninger i vores dokumenter, er databehandleren instrueret i, at opbevare henvisninger (fornavn + diagnose), kontaktoplysninger (fuldt navn + kontaktoplysninger) og samtykkeerklæringer (fuldt navn) i separate mapper bag 3 aflåste døre, som kun medarbejdere hos Gallo har adgang til. 
 • Efter endt forløb, eller efter klientens ønske, skal alle oplysninger makuleres. 

 

  1. Behandlingssikkerhed

Sikkerhedsniveauet skal afspejle:

Gallo behandler vi en stor mængde følsomme personoplysninger omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 9 om ”særlige kategorier af personoplysninger”, hvorfor der skal etableres et ”højt” sikkerhedsniveau.

Databehandleren er herefter berettiget og forpligtet til at træffe beslutninger om, hvilke tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der skal anvendes for at skabe det nødvendige (og aftalte) sikkerhedsniveau omkring oplysningerne.    

Databehandleren skal dog – i alle tilfælde og som minimum – gennemføre følgende foranstaltninger, som er aftalt med den dataansvarlige (på baggrund af den risikovurdering den dataansvarlige har foretaget):  

[Gallos e-mail (admin@kriseraadgivning.dk) må kun tilgås af dataansvarlig og databehandler. 

[Alle persondata skal opbevares i separate kartoteker. Dette inkluderer kontaktoplysningsmappen (navn, tlf/mail), henvisningsmappen (henvisning og fornavn) samt samtykkeerklæringsmappen (Samtykke) Kontaktoplysningerne og henvisningerne er forbundet via et behandlingsnummer. 

[Personoplysninger må kun modtages efter at klienten personligt har underskrevet en samtykkeerklæring.]

Vores kartoteker vil blive gennemgået løbende (på ugentlig basis) for at sikre at oplysningerne er korrekte og at vi ikke opbevarer unødvendige data. 

Gallos medarbejdere må gerne opbevare en klients telefon nummer på deres private telefon, så længe at det sikres at klienten ikke kaldes ”navn klient” eller lign, og så længe at de har fået samtykke fra klienten om dette. 

  1. Opbevaringsperiode/sletterutine 

 

 • Gallo opbevarer personoplysningerne fra at samtykket til at vi må få oplysningerne bliver givet, til at forløbet er gennemført eller at klienten ønsker oplysningerne slettet. For medlemmer opbevarer vi deres oplysninger i 5 år plus det indeværende, som det lovmæssigt er påkrævet af SKAT.

 

  1. Lokalitet for behandling

Behandling af de i aftalen omfattede personoplysninger kan ikke uden den dataansvarliges forudgående skriftlige godkendelse ske på andre lokaliteter end de følgende:

 • Al behandling af data finder sted på Gallo Kriserådgivnings hjemadresse på Hans Hartvig Seedorffs Stræde 18E. 
  1. Instruks eller godkendelse vedrørende overførsel af personoplysninger til tredjelande 

 

 • Gallo overfører ikke data til et tredjeland. 

Hvis den dataansvarlige ikke i dette afsnit eller ved en efterfølgende skriftlig meddelelse har angivet en instruks eller godkendelse vedrørende overførsel af personoplysninger til et tredjeland, må databehandleren ikke indenfor rammerne af databehandleraftalen foretage en sådan overførsel.  

  1. Nærmere procedurer for den dataansvarliges tilsyn med den behandling, som foretages hos databehandleren

 

Den dataansvarlige eller en repræsentant for den dataansvarlige har adgang til at føre tilsyn, herunder fysisk tilsyn, hos databehandleren, når der efter den dataansvarliges vurdering opstår et behov herfor.

 

  1. Nærmere procedurer for tilsynet med den behandling, som foretages hos eventuelle underdatabehandlere

 

Dataansvarlig, eller en repræsentant herfor, vil med jævne mellemrum (min. Hver 2 uge) gennemgå de forskellige kartoteker for at besigtige at de bliver udfyldt korrekt. Herudover vil dataansvarlig eller en repræsentant herfor på ugentlig basis at føre tilsyn, herunder fysisk tilsyn, hos databehandleren, når der efter den dataansvarliges vurdering opstår et behov herfor.

BILAG D Parternes regulering af andre forhold

 

Ingen andre forhold gør sig gældende for indeværende. 

TELEFON & MAIL
86 18 86 98
Gallo@kriseraadgivning.dk

ADRESSE
Hans Hartvig Seedorffs Stræde 18E
8000 Aarhus C

VÆRESTEDET

Mandag: 13 – 17 & 17.30 – 21.30
Tirsdag: 17.30 – 21.30
Onsdag: 13.00 – 17.00 & 17.30 – 21.30
Torsdag: 17.30 – 21.30
Fredag 13.00 – 17.00

SAMTALETERAPI OG TELEFONRÅDGIVNING

Mandag: 13 TIL 17
Mandag til torsdag: 18 TIL 21.

SOCIALRÅDGIVNING
Onsdag og Fredag: 13:00-15:00

TELEFON & MAIL
86 18 86 98
Gallo@kriseraadgivning.dk

ADRESSE
Hans Hartvig Seedorffs Stræde 18E

8000 Aarhus C

VÆRESTEDET

MANDAG: 13 – 17 & 17.30 – 21.30
TIRSDAG: 17.30 – 21.30
ONSDAG: 13.00 – 17.00 & 17.30 – 21.30
TORSDAG: 17.30 – 21.30
FREDAG: 13.00 – 17.00

SAMTALETERAPI OG TELEFONRÅDGIVNING

MANDAG: 13 TIL 17
MANDAG TIL TORSDAG: 18 TIL 21.

SOCIALRÅDGIVNING
Onsdag og Fredag: 13:00-15:00